ALGEMENE VOORWAARDEN
Definities

Bereik : Het toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden. Deze maken deel uit van het expertiseverslag en zijn tevens van toepassing tegenover derden die op enige wijze rechten willen of zouden willen doen gelden met betrekking tot de expertise en/of het expertiseverslag.
Pleziervaartuig : Het vaartuig dat al dan niet gebruikt wordt voor winstgevende verrichtingen in welke vorm ook, aan pleziervaart doet of ervoor bestemd is.
Expert : Peter G. Overlaet, uitvoerder van de opdracht.
Expertise : Het uitvoeren van de opdracht door de expert.
Opdracht : Door de expert voor de opdrachtgever te verrichten keuring, deelkeuring, proefvaart, beoordeling van geschiktheid voor het beoogde doel/vaargebied etc. van een pleziervaartuig.
Opdrachtgever : De natuurlijke en/of rechtspersoon die aan de expert de opdracht verstrekt.
Expertiseverslag : Schriftelijk verslag met het doel van de expertise en de bevindingen, aanbevelingen, adviezen en tips van de expert, opgemaakt naar aanleiding van de expertise.
(Deel)Keuring : Een (deel)onderzoek naar de technische en/of constructieve staat waarin een pleziervaartuig en de daarbij behorende onderdelen en uitrustingsstukken zich tijdens het onderzoek aan boord bevinden. Daarnaast wordt indien gewenst ook gekeken naar de geschiktheid van het pleziervaartuig voor het beoogde doel/vaargebied van de opdrachtgever en de verwachtingen en kennis die de opdrachtgever heeft met betrekking tot het onderhoud van het pleziervaartuig.
Overeenkomst : De overeenkomst van opdracht tussen de expert en opdrachtgever, waarbij de expert zich tegenover de opdrachtgever verplicht om tegen betaling een vooraf tussen de partijen bepaalde opdracht uit te voeren.
Schriftelijk : Geschreven op papier of in een e-mail.
Datering : Het tijdstip van afsluiten van de (deel)keuring op de desbetreffende werkdag.
Proefvaart : Praktisch proefondervindelijk onderzoek naar de vaareigenschappen van het pleziervaartuig, met het doel een beeld te krijgen van (problemen met) het vaargedrag van het pleziervaartuig, de staat van tuigage en zeilen en de werking van de voortstuwingsinstallatie, waaronder motor, motorvermogen, keerkoppeling, schroefas, schroef, etc.
Geldigheid in de tijd van vorderingen jegens de expert : Eén jaar na datum van het indienen van het expertiseverslag bij de opdrachtgever verjaren alle vorderingen van de opdrachtgever jegens de expert.
Opstelling van het pleziervaartuig : Het pleziervaartuig dat onderwerp is van de (deel)keuring is tijdens het uitvoeren van de opdracht deugdelijk, veilig en toegankelijk opgesteld. Met deze opstelling wordt zowel op het droge als afgemeerd bedoeld.

Artikelen

Artikel 1: Rechten en Plichten

Artikel 2: Rol van de expert

Artikel 3: Rol van de opdrachtgever

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 5: Afsluiting en Datering expertise en geldigheid in de tijd

Artikel 6 : Inhoudsbeschrijving van de deelkeuring en voorbehoud

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Artikel 8: Annulering en ontbinding

Artikel 9: Tarieven, reiskosten en betaling

Artikel 10: Klachten

Artikel 11: Over de algemene voorwaarden

Artikel 12: Toepasselijk recht

Artikel 13: Auteursrecht

Artikel 1 : Rechten en plichten

1.1 Opdrachtgever is gehouden de expert ruim vóór het tijdstip van de expertise zo volledig mogelijk te informeren met betrekking tot de opdracht en/of het pleziervaartuigm en alle informatie te verstrekken die in het kader van de expertise van belang zouden kunnen zijn.

1.2 Opdrachtgever zal na aanvaardig van de opdracht deze de facto eensluidend en zonder inmenging van derden toewijzen aan de expert.

1.3 Expert voert de opdracht naar beste weten en kunnen uit volgens de geldende en op het tijdstip van de expertise bekende stand der techniek en overeenkomstig de regels van goed vakmanschap volgens survey best practices.

1.4 Yukali Yacht Survey en Expertise verbindt zich er uitdrukkelijk toe alle vertrouwelijke informatie gegeven door de opdrachtgever nooit aan derden te verstrekken en nimmer toegang tot deze informatie toe te laten, tenzij hiertoe gesommeerd door een rechtbank.

1.5 Vanaf de totstandkoming van de overeenkomst tot en met het indienen van het expertiseverslag bestaat er tussen opdrachtgever en expert een verbintenis tot informatieuitwisseling met als doel de vlotte samenwerking te vergemakkeljken.

Artikel 2 : Rol van de expert

2.1 De expert bepaalt, in overleg met de opdrachtgever, op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.

2.2 Na aanvaardig van de opdracht bevestigd de expert plaats en tijdstip van de expertise schriftelijk aan de opdrachtgever.

2.3 Indien de expert dat nodig oordeelt voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht kan hij zich voor een bepaald onderdeel van de expertise door één of meer deskundigen laten bijstaan.

2.4 Wanneer de opdrachtgever het betrekken van deskundigen voor een bepaald onderdeel van de expertise niet nodig acht, wordt hiervan in het expertiseverslag melding gemaakt en worden aanbevelingen voor nader onderzoek opgenomen. De aansprakelijkheid van de expert voor dit bepaalde onderdeel van de expertise vervalt in dit geval.

2.5 Tenzij anders overeengekomen, doet de expert uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na voltooiing van het uitvoeren van zijn opdracht aan de opdrachtgever schriftelijk verslag van zijn bevindingen.

2.6 De werkzaamheden van de expert eindigen met het indienen van zijn expertiseverslag.

2.7 De tarieven en reiskosten zijn te vinden op de website www.yukali.eu of op te vragen bij de expert en zullen voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst worden besproken.

Artikel 3: Rol van de opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever garandeert dat de door hem verstrekte informatie juist en volledig is.

3.2 Indien de opdrachtgever niet de eigenaar van het pleziervaartuig is, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat die daartoe bevoegde goedkeuring heeft gegeven voor de expertise.

3.3 De opdrachtgever zorgt ervoor dat met betrekking tot de aard van de opdracht voldaan is aan de minimale voorwaarden om redelijkerwijs een representatieve opdracht uit te kunnen voeren.

3.4 De opdrachtgever stelt het pleziervaartuig op eigen kosten gereed voor een (deel)keuring en/of proefvaart.

3.5 De opdrachtgever is tijdens de expertise aansprakelijk voor schade die door een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever is veroorzaakt.

3.6 De opdrachtgever zorgt ervoor de expert met betrekking tot de uitvoering van de expertise toegang te verlenen tot werven, aangelanden, goederen, pleziervaartuigen, installaties en jachthavens die bij uitvoering van de opdracht noodzakelijkheden zijn.

3.7 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opstelling van het pleziervaartuig, dat onderwerp uitmaakt van de (deel)keuring, deugdelijke en technisch veilig is en tevens - voor zover als technisch uitvoerbaar – overal voor inspectie toegankelijk.

Top Artikelen

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de expert de opdracht aan de opdrachtgever bevestigt, of zoveel eerder als blijkt dat de opdracht door hem is aanvaard. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan door partijen ook op andere manieren bewezen worden.

4.2 Indien de expert de eisen van de opdrachtgever met betrekking tot de opdracht niet voor verwezenlijking vatbaar acht, zal hij de opdrachtgever daar vooraf op wijzen.

4.3 Tenzij anders is overeengekomen beperkt de expertise in het geval van een (deel)keuring zich tot de plaatsen en delen van het pleziervaartuig die redelijkerwijze toegankelijk zijn en tot onderdelen en uitrustingsstukken die tijdens de expertise aanwezig zijn.

4.4 De overeenkomst en mondelinge wijzigingen en/of aanvullingen daarop dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden bevestigd.

4.5 In de overeenkomst moeten in ieder geval de aard, de omvang en de inhoud van de door de expert uit te voeren opdracht worden beschreven en worden vastgelegd binnen welk tijdsbestek de opdracht moet worden uitgevoerd.

4.6 De expert heeft het recht om extra kosten in rekening te brengen die het gevolg zijn van wijzigingen in de opdracht of voortvloeien uit onderbrekingen in zijn werkzaamheden, voor zover deze niet het gevolg zijn van aan de expert toe te rekenen oorzaken. De opdrachtgever moet hierover binnen bekwame tijd worden geïnformeerd. In het geval er zich veranderingen en/of aanvullingen zouden voordoen na de totstandkoming van de overeenkomst dienen deze voor akkoord door expert en opdrachtgever onderling schriftelijk te worden bevestigd.

4.7 De expert heeft het recht extra kosten in rekening te brengen die het gevolg zijn van veranderingen en/of aanvullingen in de opdracht of voortvloeien uit onderbrekingen van zijn werkzaamheden, voor zover deze niet het gevolg zijn van aan de expert toe te rekenen oorzaken.

Top Artikelen

Artikel 5: Afsluiting en Datering expertise en geldigheid in de tijd

5.1 De expertise wordt geldig gedateerd schriftelijk afgesloten na afloop van de expertise en dit door opdachtgever per handtekening.

5.2 Na afsluiting van de expertise is het expertiseverslag geldig voor de periode vóór afsluiting door opdrachtgever per handtekening.

5.3 Na dit tijdstip van afsluiting van de expertise door opdrachtgever kunnen eventuele wijzigingen, van welke vorm en in welke hoedanigheid ook, in de toestand van het pleziervaartuig, geen deel meer uitmaken van de inhoud van het door de expert opgemaakt expertiseverslag.

5.4 Derhalve is het inhoudelijke van het expertiseverslag slechts toepasselijk op de toestand van het pleziervaartuig tijdens de uitvoering van de expertise en onmiddellijk vóór de afsluiting van de expertise voor opdrachtgever.

Top Artikelen

Artikel 6 : Inhoudsbeschrijving van de deelkeuring en voorbehoud

6.1 Bij een deelkeuring wordt vooraf in detail vermeld voor welke onderdelen geen expertise nodig wordt geacht. Het expertiseverslag vermeldt dit in detail. De aansprakelijkheid van de expert voor deze bepaalde onderdelen van de expertise vervalt in dit geval.

Top Artikelen

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 De expert is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van het expertiseverslag.

7.2 De expert is niet aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van het door hem gekeurde pleziervaartuig.

7.3 De expert is niet aansprakelijk voor niet verrichte werkzaamheden, voor zover hij deze werkzaamheden in het kader van zijn opdracht, redelijkerwijs niet behoefde te verrichten.

7.4 De expert is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

7.5 De expert is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade zoals onder andere gederfd vakantiegenot, vervangend vakantieverblijf of liggeld, die het gevolg is van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, die aan hem is toe te rekenen.

7.6 De opdrachtgever vrijwaart de expert tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met de overeenkomst tussen de expert en de opdrachtgever. Indien er schade zou ontstaan aan het pleziervaartuig die rechtstreeks het gevolg is van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht door de expert en die aan hem is toe te rekenen beperkt de aanspraktelijkheid van de expert zich tot maximum het tienvoudige van het voor de betreffende opdracht verschuldigde tarief.

7.7 Eén jaar na datum van het indienen van het expertiseverslag bij de opdrachtgever verjaren alle vorderingen van de opdrachtgever jegens de expert en zijn derhalve null and void.

7.8 Technische aanbevelingen over gedrag van materialen in de toekomst, levensduur, vervangingen of reparaties en de bijhorende kosten zijn schattingen. Deze houden geen verbintenis van de expert in en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Top Artikelen

Artikel 8: Annulering en ontbinding

8.1 De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om de opdracht te annuleren. Indien de annulering van de opdracht minder dan vijf (5) werkdagen voor het afgesproken tijdstip van uitvoering van de opdracht wordt ontvangen door de expert is laatstgenoemde gerechtigd 50% van het door de opdrachtgever verschuldigde tarief in rekening te brengen.

8.2 Indien één der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzonder aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

8.3 De expert is gerechtigd om zijn werkzaamheden met onmiddellijk ingang te beëindigen en de overeenkomst zonder terugwerkende kracht te ontbinden in geval de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, insolvabel is, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, er sprake is van schuldsanering, er beslag op het geheel of een gedeelte van de eigendom van de opdrachtgever wordt gelegd dan wel in geval de opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld. In al deze gevallen blijft de expert recht houden op vergoeding van zijn kosten, van de rente en van zijn eventuele schade.

8.4 Indien en voor zover de expert zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van overmacht, is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Top Artikelen

Artikel 9: Tarieven, reiskosten en betaling

9.1 De tarieven en reiskosten zullen voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst worden besproken.

9.2 De tarieven en reiskosten zijn inclusief BTW.

9.3 Betalingen geschieden in overleg contant dan wel door overmaking op een door de expert aan te wijzen bank- of girorekening en dienen plaats te vinden binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum.

9.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, stuurt de expert een herinneringsfactuur. Indien deze herinneringsfactuur niet op tijd wordt betaald, heeft de expert het recht om administratiekosten en de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de eerste vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening.

Top Artikelen

Artikel 10: Klachten

10.1 Klachten over de expertise dienen schriftelijk en behoorlijk toegelicht bij de expert te worden ingediend binnen redelijke tijd nadat de opdrachtgever de klacht heeft geconstateerd dan wel heeft kunnen constateren. De expert zal de klacht in behandeling nemen en binnen tien (10) werkdagen na ontvangst reageren.

10.2 Klachten over een factuur dienen schriftelijk en behoorlijk toegelicht bij de expert te worden ingediend binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur. De expert zal de klacht in behandeling nemen en binnen tien (10) werkdagen na ontvangst reageren.

10.3 De gevolgen van niet tijdig ingediende klachten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Top Artikelen

Artikel 11: Over de algemene voorwaarden

11.1 De algemene voorwaarden van Yukali Yacht Survey en Expertise zijn ter inzake aanwezig op de website yukali.eu. Bovendien worden zij toegestuurd aan de opdrachtgever per email. Tevens kan opdrachtgever deze algemene voorwaarden schriftelijk per post ontvangen.

12.2 Opdrachtgever erkent bij de totstandkoming van de opdracht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen.

12.3 De algemene voorwaarden maken deel uit van het expertiseverslag en zijn tevens van toepassing tegenover derden die op enige wijze rechten willen of zouden willen doen gelden met betrekking tot de expertise en/of het expertiseverslag.

12.4 Na de totstandkoming van de overeenkomst erkend de opdrachtgever deze algemene voorwaarden als geldend en bindend. Slechts de algemene voorwaarden van Yukali Yacht Survey en Expertise zijn van toepassing na de totstandkoming van de overeenkomst. Dit wordt door de opdrachtgever als zodanig erkend. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd zijn niet van toepassing op de overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en de expert, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen en schriftelijk door de partijen is vastgelegd.

12.5 Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de expert schriftelijk en uitdrukkelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor de opdracht ten behoeve waarvan de wijziging of aanvulling is overeengekomen.

Top Artikelen

Artikel 12: Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, evenals alle andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement GENT. In geval van strijd tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Top Artikelen

Artikel 13: Auteursrecht

13.1 Het expertiseverslag is en blijft uitsluitend de eigendom van de expert, met name Yukali Yacht Survey en Expertise uit hoofde van expert Peter G. Overlaet. De opdrachtgever ontvangt zijn/haar kopij van dit expertiseverslag. Dit verslag, met inbegrip van alle rapporten, emails en op schrift gestelde bevindingen mag uitsluitend door de opdrachtgever gebruikt worden en is derhalve niet overdraagbaar.

13.2 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van de door de expert voor de opdrachtgever op schrift gestelde bevindingen worden verveelvoudigd, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de expert.

13.3 Alle rechten voorbehouden. Niets in deze Algemene Voorwaarden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yukali Yacht Survey en Expertise.

Top Artikelen

Contact Yukali Wij komen snel bij U terug